5~5~5~ Barvy
 
načítání

Barvy

 
Úvod > Produkty > Chemie > Barvy

Systémy pro dávkování barev


Koncepce systémů pro dávkování barev se odvíjí od druhů použitých barviv na konkrétním PS. Může jít o systémy pro přípravu roztoku z práškových produktů, nebo o dávkování již hotových tekutých barev a jejich poměrové ředění před aplikací.

Jedná-li se o přípravu barvy z práškového produktu, například o přípravu slurry FeOx (barevní pigmenty kysličníků železa) při výrobě dekoračních papírů), práškový produkt se nakupuje v pytlích 20 kg nebo v balení typu Big-Bag 450 - 650 - 1000 kg. V obou případech je systém obdobný.

Zařízení sestává z násypky, která je schopna pojmout řádově několik stovek kg produktu (liší se dle specifické hmotnosti) – pak se jedná o násypku s objemem 430 litrů, nebo pro vyšší nároky lze použít sila s objemem od 1 do 2 m3. Zařízení pro balení typu Big-Bag lze dodat s vlastní věží pro zvedání Big-Bagů, nebo lze využít stávající zvedací zařízení vhodné konstrukce. Práškový materiál se vysype do násypky a z ní je definovaným způsobem pomocí šnekového dávkovače dopraven do rozpouštěcí nádrže. Šnekový dávkovač má pohon řízený frekvenčním měničem, aby byla dosahována vysoká přesnost dávkování. Množství produktu, dopraveného do nádrže, se měří pomocí tenzometrických vah, vestavěných do noh rozpouštěcí nádrže. Vlastní nádrže s víkem nese vysoce výkonné dispergační míchadlo s motorem, jehož příkon je zvolen dle rozpouštěného materiálu a výsledné koncentrace. Výkonným prvkem míchadla je „Z“ kotouč. Míchadlo je s přímým náhonem. Motor míchadla je řízen frekvenčním měničem, což zvyšuje variabilitu sestavy s ohledem na podmínky použití. Součástí rozpouštěcí nádrže je systém pro měření vody, systém vysokotlakového ostřiku stěn a míchadla, filtrace vzduchu během sypání materiálu a prvky M&R (snímač hladiny, teploty, ale na přání lze dodat i systém pro měření a regulaci viskozity). Vyčerpávání roztoku je řešeno buď čerpadlem membránového typu, poháněného stlačeným vzduchem (vysoká životnost a i kapacita), nebo mono čerpadlem, s nebo bez řízení výkonu, případně odstředivým čerpadlem. Roztok se čerpá do zásobní nádrže s objemem navrženým pro dané podmínky. Zásobní nádrže mají objem ve velmi širokém rozmezí 3  - 100 m3. Jsou opatřeny míchadlem pro zajištění homogenity daného roztoku nebo slurry. Jsou opatřeny snímači hladiny a havarijními snímači hladiny. Dávkovací stanice je navržena dle požadovaného výkonu od desítek litrů za hodinu až p několik tisíc litrů roztoku za hodinu. Čerpadla mohou být jednak membránová s elektrickým pohonem, nebo mono čerpadla, vždy jsou řízena frekvenčním měničem. Průtok roztoku nebo slurry může být měřen buď indukčním průtokoměrem, nebo pro vyšší nároky průtokoměrem hmotnostním. Dávkovací stanice je navržena s ohledem na výkon a nese buď jedno, nebo několik čerpadel s potřebnými armaturami a prvky M&R. Dávkovací stanice je obvykle řešena jako kompaktní blok, připojená na vstupní a výstupní potrubí pomocí standardních přírub. Připojení na kabeláž jak signálovou tak silovou se řeší dle individuální situace. Lze použít sdružovací skříně nebo rozvaděče, nebo se prvky M&R připojují přímo na vstup ŘS do rozvodny závodu.

Materiálové provedení: lze dodat v provedení plast (PP, PE) nebo nerezová ocel třídy AISI304/316 dle použitého produktu.
Nádrže se se dodávají buď hotové (stojí na nohách a kotví se do betonového základu pomocí kotevních šroubů), nebo je lze svařit na místě – v tomto případě je dno nádrže podlité betonem.

Systém pro tekuté nakupované suroviny obsahuje vhodné přečerpávací čerpadlo, které zajistí dopravu tekutého barviva buď do vhodné zásobní nádrže (objem může být od 3 do 100 m3) z 1000 kg IBC kontejnerů. Většinou se využívá membránových čerpadel s pneumatickým pohonem pomocí stlačeného vzduchu, nebo čerpadel mono, případně odstředivých, výběr čerpadla se řídí vlastnostmi suroviny. Zásobní nádrže je opatřena míchadlem pro trvalé zajištění homogenity slurry nebo roztoku. Vlastní dávkovací stanice je řešena zcela shodným způsobem, jako v předchozím případě. 

Zařízení pro přípravu a dávkování slurry FeOx je shodné i pro případ přípravy a dávkování slurry kaolínů, uhličitanu vápenatého, titanové běloby atd. Zařízení je principiálně shodné, liší se však výkonem pro danou aplikaci.