5~5~5~ Pevnost papíru
 
načítání

Pevnost papíru

 
Úvod > Produkty > Chemie > Pevnost papíru

Systém pro skladování a dávkování WSR (zvyšování pevnostních parametrů papíru za mokra)


Zařízení pro skladování a dávkování WSR je dostupné pro PS s výkonem od 1 do 100 t/h. Dle výkonu PS se odvíjí koncepce skladování pryskyřice.

Pro stroje s výkonem do 20 t/h lze využít dodávky WSR v 1000 kg IBC kontejnerech, nad tento výkon je výhodný systém dodávek v automobilových cisternách o kapacitě 15 - 23000 kg. Jsou-li jako zdroj produktu použity IBC kontejnery, pak se nabízí možnost využití systému dvou nad sebou uložených kontejnerů v konfiguraci „matka-dcera“. Spodní pracovní kontejner má objem 1200 litrů, aby pojmul celý objem standardního 1000 kg IBC kontejneru. Oba kontejnery jsou uloženy v ocelovém rámu, horní kontejner, ze kterého se WSR samospádem vypouští do spodního pracovního kontejneru, se ukládá pomocí jeřábu nebo vysokozdvižným vozíkem. Spodní pracovní kontejner je vybaven limitním snímačem hladiny nebo analogovým 4 - 20 mA snímačem hladiny, který poskytuje signál pro řídicí systém PS o stavu hladiny v kontejneru.

Pokud se z důvodu vysoké spotřeby WSR již nedají využít IBC kontejnery, PAPCELnabízí vybudování systému 1 či několika zásobních nádrží. Jejich objem se volí s ohledem na logistiku produktu, většinou jde o 25 - 30 m3 z důvodu, aby jedna nádrž pojmula objem jedné dodávky s dostatečnou rezervou. Systém zásobních nádrží je obvykle vhodné navrhnout tak, aby každá dodávka WSR byla vyčerpána z cisterny do předem vyčištěné nádrže a další nádrž v tom okamžiku sloužila jako zdrojová. Dvě nebo tři nádrže s potřebnou kapacitou se pak snadno střídají v provozu a je tak zajištěna jejich kvalitní hygiena, zejména tam, kde jsou vysoké ambientní teploty.

Součástí nádrží jsou automatické systémy pro stáčení s přiřazenými armaturami tak, že obsluha z ovládacího panelu v operátorské místnosti předvolí trasu, nádrž a řídicí systém se postará o správné stočení dodávky WSR do příslušné nádrže. Systém skladování WSR v zásobních nádržích je obvykle navržen pro plně automatický režim provozu, proto jsou nádrže a armatury vybaveny obvyklými snímači hladiny a snímači stavu jednotlivých armatur.

Dávkovací stanice se řeší podle konkrétního případu. Dávkovací čerpadlo může pracovat jednak jako samostatné, pro výkonně PS se instalují záložní čerpadla, která se automaticky (nebo ručně) přepínají v případě poruchy provozního dávkovacího čerpadla. Dávkovací stanice pokrývá průtočné množství od 10 do 1500 l/h, ovšem dle potřeby lze volit výkonnější čerpadlo.

Typ čerpadel závisí na výkonu, lze použít elektrické membránové dávkovací čerpadlo (průtok max. 375 l/h) nebo mono čerpadlo s výkonem až do tisíců litrů za hodinu. Stanice je řešena obvykle jako samostatný blok, instalována v nosném rámu. Ten se ukotví na předem určené místo pomocí chemických kotev a připojí se na potrubí (vstup/výstup media) a na signálové a napájecí kabely.

Produkt se může před vstupem do dávkovacího místa ředit kontinuálním poměrovým způsobem pomocí surové vody (eventuálně čistého filtrátu). Ředění je plně automatické a spouští společně se spuštěním čerpadla. Průtok ředící vody zajišťuje buď ruční ventil (pak jde o konstantní poměr), nebo automatický regulační obvod, který řídí průtok ředící vod v přesném poměru proti WSR.

Materiálové provedení: lez dodat v provedení plast (PP, PE) nebo nerezová ocel třídy AISI316.
Nádrže se se dodávají buď hotové (stojí na nohách a kotví se do betonového základu pomocí kotevních šroubů), nebo je lze svařit na místě – v tomto případě je dno nádrže podlité betonem.


Systém pro skladování a dávkování DSR (zvyšování pevnostních parametrů papíru za sucha)


PAPCEL nabízí různé systémy pro přípravu a dávkování DSR.
Jde například o systémy pro přípravu různých roztoků guarů nebo karboxy-metyl-celulózy.

Zařízení pokrývá široký rozsah výkonu PS, od 1 po 50 t/h. Principiálně se jedná o zařízení, které z práškového produktu připraví roztok o předem dané koncentraci a takto připravený roztok se dávkuje do systému PS v přesném průtočném množství.

Produkt v práškové formě se může nakupovat buď v papírových pytlích 20 - 50 kg, nebo ve velkoobjemových vacích typu Bg-Bag 650 - 1 000 kg. Zařízení sestává z násypky, která je schopna pojmout řádově několik stovek kg produktu (liší se dle specifické hmotnosti) – pak se jedná o standardní násypku s objemem 430 litrů, nebo pro vyšší nároky lze použít sila s objemem od 1 do 10 m3, případně i jiná, pokud se produkt dováží v automobilových cisternách (jde o obdoby systémů pro skladování a dávkování škrobů). Zařízení pro balení typu Big-Bag lze dodat s vlastní věží pro zvedání Big-Bagů, nebo lze využít stávající zvedací zařízení vhodné konstrukce. Práškový materiál se vysype do násypky a z ní je definovaným způsobem pomocí šnekového dávkovače dopraven do rozpouštěcí nádrže. Šnekový dávkovač má pohon řízený frekvenčním měničem, aby byla dosahovány vysoká přesnost dávkování. Množství produktu, dopraveného do nádrže, se měří pomocí tenzometrických vah, vestavěných do noh rozpouštěcí nádrže. Vlastní nádrže s víkem nese vysoce výkonné dispergační míchadlo s motorem, jehož příkon je zvolen dle rozpouštěného materiálu a výsledné koncentrace a viskozity. Výkonným prvkem míchadla je „Z“ kotouč. Míchadlo je s přímým náhonem nebo je poháněno pomocí řemenového převodu. Motor míchadla je řízen frekvenčním měničem, což zvyšuje variabilitu sestavy s ohledem na podmínky použití. Součástí rozpouštěcí nádrže je systém pro měření vody, systém vysokotlakového ostřiku stěn a míchadla, filtrace vzduchu během sypání materiálu a prvky M&R (snímač hladiny, teploty, ale na přání lze dodat i systém pro měření a regulaci viskozity). Vyčerpávání roztoku je řešeno buď čerpadlem membránového typu, poháněného stlačeným vzduchem (vysoká životnost a i kapacita), nebo mono čerpadly, s nebo bez řízení výkonu, případně odstředivými čerpadly. Roztok se čerpá do zásobní nádrže s objemem navrženým pro dané podmínky. Zásobní nádrže mají objem ve velmi širokém rozmezí 3 - 100 m3. Jsou opatřeny míchadlem pro zajištění homogenity daného roztoku. Jsou opatřeny snímači hladiny a havarijními snímači hladiny. Dávkovací stanice je navržena dle požadovaného výkonu od desítek litrů za hodinu až po několik tisíc litrů roztoku za hodinu. Čerpadla mohou být jednak membránová s elektrickým pohonem, nebo mono čerpadla, vždy jsou řízena frekvenčním měničem. Průtok roztoku může být měřen buď indukčním průtokoměrem, nebo pro vyšší nároky průtokoměrem hmotnostním. Dávkovací stanice je navržena s ohledem na výkon a nese buď jedno, nebo několik čerpadel s potřebnými armaturami a prvky M&R. Dávkovací stanice je obvykle řešena jako kompaktní blok, připojení na vstupní a výstupní potrubí pomocí standardních přírub. Připojení na kabeláž jak signálovou tak silovou se řeší dle individuální situace. Lze použít sdružovací skříně nebo rozvaděče, nebo se prvky M&R připojují přímo na vstup ŘS do rozvodny závodu.

Materiálové provedení: lze dodat v provedení plast (PP, PE) nebo nerezová ocel třídy AISI304/316 dle použitého produktu.
Nádrže se se dodávají buď hotové (stojí na nohách a kotví se do betonového základu pomocí kotevních šroubů), nebo je lze svařit na místě –   v tomto případě je dno nádrže podlité betonem.