5~5~5~ Ceninové papíry
 
načítání

Ceninové papíry

 
Úvod > Produkty > Papír > Ceninové papíry

Společnost PAPCEL nabízí kompletní linky přípravny látky pro výrobu ceninových typů papírů. Bankovky jsou většinou vyráběny z buničiny obsahující vlákna bavlny, případně lnu a konopí. Bavlna může být dle potřeby doplněna dalšími textilními vlákny jako jsou například linen či abaca. Gramáž bankovkového papíru se pohybuje v rozmezí 80 - 90 g/m2. Obecně řečeno, bankovkový papír se výrazně liší od běžných druhů papíru, jak ve svém složení, tak také následně ve vyšší odolnosti proti opotřebení. Odolnost proti opotřebení je dosažena mimo jiné použitým vstupním materiálem, dalšími z možností je dále plnění struktury papíru polyvinylalkoholem či želatinou, která dále zvyšuje mechanické vlastnosti papíru. Průměrná životnost bankovky je dva roky. Přesný způsob výroby bankovkového papíru a jeho „ingredience“ jsou domluveny mezi „zadavatelem bankovky“ a jeho výrobcem a jsou z pochopitelných důvodů tajné. 

Základní rozdělení ceninových papírů

Do skupiny ceninových papírů zahrnujeme:
 • Bankovkové papíry určené pro výrobu bankovek.
 • Ceninové papíry určené pro výrobu cenin (kolkové známky, dálniční nálepky, tabákové nálepky, poštovní známky, stravenky, jízdenky, apod.).
 • Ceninové papíry určené pro výrobu cenných papírů (akcie, směnky, šeky, dluhopisy, podílové listy, apod.).
 • Ceninové papíry určené pro výrobu dokumentů a dokladů státního významu (cestovní doklady, občanský průkaz, vysvědčení, diplomy vysokých škol, apod.).
Jako speciální papíry musí mít vlastnosti v souladu se specifickými požadavky pro oblasti použití:
 • vysoká pevnost tahu
 • vysoká tržná pevnost
 • vysoká opacita - neprůhlednost
 • nízké hodnoty v propustnosti vzduchu
 • excelentní potiskovatelnost
 • obtížná padělatelnost
 • dobrá zpracovatelnost (runnability)
Uvádíme příklad technologie PAPCEL pro výrobu bankovkového papíru 
(kapacita linky 15 t/den).
 • Uzel hrubého třídění, mlecí linka celulózy a linteru
 • Konstantní část PS pro horní vrstvu a spodní vrstvu
 • Výmětová linka
 • Uzel vodního hospodářství
Technologická koncepce linky přípravy látky a konstantní části je vždy řešena s cílem zabezpečit dostatečné množství látky pro papírenský stroj. Linka zpracovává dva druhy zanášeného materiálu - celulóza a lintrová celulóza a zásobuje papírenský stroj látkou v požadované kvalitě. 

Uzel rozvláknění a mlecí linka celulózy a linteru 

Vstupní surovina je zanášena dopravníkem a je periodicky rozvlákňována ve vertikálním rozvlákňovači LCV s děrovaným statorem o průměru otvorů 16 mm. Zpracovaná látka je z rozvlákňovače čerpána přes HD-Cleaner do nádrže rozvlákněné látky celulózy, nebo do nádrže lintrů. Z nádrže celulózy čerpáme látku do linky cyklického mletí na diskovém mlýnu DR31. Z nádrže lintru čerpáme látku do linky cyklického mletí (krácení) tvořenou kuželovými mlýny. Pomletá celulóza nebo lintr jsou následně přečerpávány do zásobních nádrží. Z nádrže lintru čerpáme látku na linku cyklického mletí (fibrilace), kterou tvoří opět kuželové mlýny. Pomletá lintrová celulóza odchází dále do zásobní nádrže. Vzhledem k tomu, že je požadavkem na mlecí linku dosažení vyššího stupně mletí, je nutné provozovat tyto linky v cyklickém nebo částečném cyklickém režimu. Po dosažení požadovaného tlaku látky na manostatech mlecích strojů začne automatika tyto mlýny zatěžovat až do nastavené hodnoty. Látka cirkuluje přes mlecí linku po předem nastavenou dobu, než dosáhne požadovaného stupně mletí (celulóza z cca 13 ºSR na cca 45 ºSR, lintr z cca 12 ºSR na cca 55 ºSR). Poté je otevřena pneuklapka výstupu látky a pneuklapka pro cyklické mletí se uzavře. V případě částečného cyklického mletí lintrové celulózy je část látky samovolně vtahována do dalšího procesu mletí. Řídicí systém zabezpečuje ovládání všech pneuklapek, vazbu na hladinoměry, režim automatického startu/vypnutí mlecí linky a automatickou regulaci zatížení každého mlýnu ve vazbě na nastavenou dobu mletí. V průběhu nastavené doby mletí je automatika schopna zajistit až 3x změnu žádané hodnoty zatížení mlýnů. Takto připravený lintr je z nádrže za mlýny čerpán do směšovací nádrže, do stejné směšovací nádrže je odváděna rovněž látka z nádrže celulózy. Ve směšovací nádrži jsou nebo mohou být přidávána ostatní plniva, např. škroby. Dokonale promíchaná látka je následně čerpána o regulované konzistenci cca 2,5 % do strojní nádrže.

Konstantní část

Ze strojní nádrže je látka čerpána přes kuželový egalizační mlýn do hladinové nádržky. Čerpadlo je před sáním opatřeno směšovací rourou. Hladinová nádržka je opatřena trvalým bezpečnostním přepadem zavedeným do této směšovací roury. Z hladinové nádržky je látka vedena o regulovaném průtoku do sání směšovacího čerpadla konstantní části. Dále je látka čerpána na LD-Cleaner.  Látka je poté rozdělena dle průtoku na dvě větve, cca 70 % je dále vedeno do spodní vrstvy na tlakový uzelník STU-201 a cca 30% je vedeno do horní vrstvy na tlakový uzelník STU-081.

Voda pro ředění nátoku spodní vrstvy je čerpána na tlakový třídič STU-081, který slouží k přečištění ředící vody. Akcept z STU-081 je veden do nátoku spodní vrstvy. Reject odchází zpět do nádrže vody.

Uzel vodního hospodářství

Z nádrže zavlákněné vody s bezpečnostním přepadem na kanál je látka čerpána na flotační zařízení. Vyčištěná voda je z flotačního zařízení svedena do nádrže opatřené přepadem na kanalizační jímku, která vede do biologické čističky odpadních vod. Z této nádrže je vyčištěná voda čerpána na papírenský stroj, dále je určena pro ředění a regulaci konzistence v PL a jako provozní voda zařízení a strojů PL, linky výmětu a konstantní části.
 

Výmětová linka

Z gaučového rozvlákňovače je látka čerpána na zahušťovač OK-500. Zahuštěná látka je svedena do nádrže při konzistenci cca 3 %. Do této nádrže je svedeno také zachycené vlákno z flotačního zařízení. Z nádrže je látka čerpána do směšovací nádrže litru a celulózy.

Bankovkový papír, určený pro následnou výrobu bankovek, se vyrábí na papírenském stroji s kruhovým sítem, v oblasti nižších provozních rychlostí, v pracovní šíři většinou do 3 m a s několika speciálními úpravami, především z hlediska jeho bezpečnostních prvků.

Bankovkový papír je vyráběn ze 100% celulózy, ale ve formě bavlněných vláken (tzv. bavlněný papír) o hmotnosti 80 - 90 g/m2. Obecně můžeme říci, že tento bavlněný papír se od běžného papíru liší tím, že je mnohem odolnější především vůči natržení, odolává opotřebení, je méně průhledný a také neobsahuje obvyklé chemické prostředky, které tvoří obyčejný papír zářivý pod ultrafialovým světlem.

Koncepce papírenského stroje PAPCEL na výrobu ceninových papírů

Vzhledem k požadovaným výkonovým kapacitám daného druhu papíru, jsou papírenské stroje vyráběny v pracovních šířkách většinou do 3 m a s provozní rychlostí v návaznosti na vodoznak v rozsahu 20 - 90 m/min., max. do 120 m/min. Dominantním prvkem u těchto papírenských strojů je kruhové síto. U starších strojů je látka přiváděna do vany kruhového síta, kde tvoří určitou hladinu a ta je rozhodující pro stanovení tloušťky a tím i plošné hmotnosti příslušné vrstvy. Sítovým válcem je látka vynášena nahoru a následně snímána snímacím sítem. Sítový válec současně plní funkci egutéru pro zhotovení vodoznaku daného výrobního sortimentu. V případě změny sortimentu (bankovkový papír pro jinou bankovku) je nutné použít jiný sítový válec, určený pro daný sortiment.

Lisová část

Lisová část, určená pro výrobu dvouvrstvého bankovkového papíru, je většinou tvořena pouze jedním dvou-nipovým (kombi) lisem, v některých případech doplněná o jeden jedno-plstěncový lis. Je to dáno charakterem výrobního sortimentu a to především z hlediska použitých bezpečnostních prvků. Rovněž používané lineární tlaky jsou nižší z důvodu pozvolného odvodnění během lisování. Tomu ale odpovídá výsledná sušina za lisovou částí, která se většinou pohybuje v rozsahu 39 - 42 %.

První variantou lisové části je kombi lis, zahrnující tříkomorový pick-up lisový válec centrální hladký válec s dvojitým oscilačním škrabákem a horní přítlačný lisový válec s vlastním plstěncem. Další, avšak méně častou variantou kombi lisu, je uspořádání zahrnující opět tříkomorový pick-up lisový válec, centrální tříkomorový sací válec a horní přítlačný hladký válec. Třetí varianta lisové části používaná pro výrobu bankovkového papíru zahrnuje dva lisy. První z nich je rovněž kombi, kde centrální lisový válec plní současně funkci snímacího pick-up válce. Je pětikomorový, s jednou snímací, dvěma přidržujícími a dvěma lisovacími komorami. První spodní přítlačný válec je s plstěncem, druhý  horní přítlačný válec je hladký. Za kombi lisem následuje průběžný lis se spodním plstěncem. Lineární tlaky z kombi lisu 40 a 60 kN/m jsou doplněny o 70 kN/m v druhém lise.

Sušící část

Sušící část papírenského stroje, určená pro výrobu bankovkových papírů, je ve standardním dvouřadém uspořádání (double tier). Pohon sušících skupin je řešen vícemotorovým pohonem pomocí uzavřených skříňových převodů (pohon všech sušících válců v sekci). Sušící část je z důvodu kvalitativní úpravy vyráběného sortimentu rozdělena na předsoušecí a dosoušecí.

Aplikační jednotka - klížicí lis, filmový lis

Nutnou součástí papírenského stroje pro výrobu bankovkových papírů je aplikační jednotka zajišťující potřebnou kvalitativní úpravu povrchů.

Soft kalandr

Dalším zařízením pro kvalitativní úpravu bankovkového papíru v průběhu jeho výroby na papírenském stroji je soft kalandr. Vzhledem k charakteru bankovky, je nutné kalandrovat obě strany.

Navíjení

Jako většina papírenských strojů, tak i ty na výrobu bankovkového papíru jsou ukončeny navíječem. Jedná se především o navíječe typu "POPE", na kterém dochází k návinu papírového pásu na tambory.

Převíjení

Pro převíjení bankovkových papírů se používá dvouválcová převíječka (two drum winder) s kovovým nástřikem nosných válců. Převinutý kotouč, jehož jádro tvoří papírová dutinka požadovaného rozměru, musí splňovat všechny základní požadavky následujícího zpracovatele.

Ostatní zařízení papírenského stroje na výrobu bankovkových papírů

Ostatní zařízení kompletující papírenský stroj pro výrobu bankovkových papírů jsou již zcela srovnatelná s jinými papírenskými stroji a respektují pouze požadované rozměrové a výkonové parametry. Do této skupiny zařazujeme vícemotorové pohony, měřící rámy, systémy QCS a DCS, hydraulické a mazací systémy, podtlakový a vakuový systém, apod.

Papírenský stroj na výrovu ceninových papírů, nikoliv však bankovkových

Papírenské stroje, určené pro výrobu ceninových papírů, se konstrukčně nejvíce blízí jednovrstvým papírenským strojů s podélným sítem osazeným egutérem, aplikační jednotkou (klížicí lis, filmový lis) v sušící části a soft kalandrem, jako je tomu u některých druhů grafických nebo speciálních papírů.

Pokud mají papírenské stroje pracovní šíři do 3 m a pracují v nižších provozních rychlostech, tak ceninové papíry většinou tvoří hlavní výrobní program. U strojů s pracovní šíří do 5 m a středními provozními rychlostmi (600 - 800 m/min.), tvoří ceninové papíry pouze doplňkový program k jinému hlavnímu výrobnímu sortimentu.