5~5~5~ Cigaretové papíry
 
načítání

Cigaretové papíry

 
Úvod > Produkty > Papír > Cigaretové papíry


Skupina PAPCEL nabízí kompletní papírenské technologie pro zpracování a výrobu speciálních papírů na výrobu cigaretSpolečnost nabízí kompletní strojní technologie pro přípravu papírenské látky a kompletní technologie pro papírenské stroje pro výrobu zmiňovaných druhů papírů

Cigaretový papír je obal obklopující tabákový provazec. Jedná se o speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret. Používá se vysoce kvalitní celulózový papír.

Cigaretové papíry spolu s dalšími druhy papírů patří do skupiny speciálních papírů (specialty papers), vyznačují se tím, že papíry splňují specifické vlastnosti pro konkrétní funkci a použití.

Základní papíry pro výrobu cigaret

V současné době jsou průmyslově vyráběné cigarety většinou opatřeny filtrem. Z tohoto důvodu jsou pro výrobu cigaret používány následující základní druhy cigaretových papírů: 
 • Cigaretový papír (cigarette paper) - obal obklopující tabákový provazec. 
 • Obalový papír filtru (plug wrap paper, filter envelope paper) - vnitřní obal filtru. 
 • Náustkový papír (tipping paper) - vnější obal filtru a současně mechanické pojítko mezi částí filtru a cigaretovým papírem obklopující tabákový provazec. 
Obr. Základní papíry určené pro výrobu cigaret

Požadavky na cigaretové papíry
 • Jako speciální papíry musí mít vlastnosti v souladu se specifickými požadavky pro oblasti použití:
 • vysoká pevnost v tahu
 • vysoká tržná pevnost
 • vysoká opacita - průhlednost
 • nízké hodnoty v propustnosti vzduchu
 • excelentní řízení rychlosti hoření
 • dobrý okraj a kvalitní řez bez otřepů
 • bílá barva popela
 • dobrá zpracovatelnost (runnability)
Charakteristika cigaretových papírů

Cigaretové papíry můžeme charakterizovat jednak z hlediska gramáže, vstupních surovin a barevných odstínů.

Z pohledu rozsahu gramáže:
Uvedené papíry pro výrobu cigaret se standardně vyrábějí v rozsahu gramáží:
 • Cigaretový papír 23 - 40 g/m2, pro ruční balení cigaret i nižší už od 12 g/m2
 • Obalový papír filtru 17 - 28 g/m2
 • Náustkový papír 28 - 40 g/m2
Z pohledu vstupních surovin:
 • Hlavní vstupní surovinu pro cigaretové papíry tvoří:
 • Vláknina z jednoletých rostlin - len, konopí, sisal (100%)
 • Chemická buničina  (100%)
 • Kombinace chemické buničiny a příslušné vlákniny z jednoletých rostlin
 Výroba cigaret

Výroba cigaret zahrnuje tři fáze - zpracování tabákových listů, vlastní výrobu cigaret a balení včetně přípravy k distribuci. Výrobu cigaret lze provádět strojově nebo ručně. Roční produkci cigaret nelze zvládnout bez strojní výroby, která tvoří dominantní výrobu. Strojní výroba cigaret zahrnuje soustavu nejmodernějších zpracovatelských linek, které na sebe navazují a umožňují tak realizovat všechny uvedené fáze výroby.


Stroje a zařízení pro výrobu cigaretových papírů

Výroba cigaretových papírů patří mezi nejsložitější technologie výroby papíru a to jak v oblasti přípravny látky a konstantní části, tak v oblasti chemických prostředků a následně i v oblasti papírenského stroje.

Koncepce přípravny látky a konstantní části

Koncepce přípravny látky a následně konstantní části musí připravit látku, která po zpracování na papírenském stroji dá papíru, jako finálnímu produktu optimální hodnoty u všech sledovaných vlastností a přitom bude mít přijatelné minimální energetické nároky. Tato koncepce přípravny látky a konstantní části je v podstatě shodná pro všechny druhy cigaretových papírů, liší se jen vstupní zanáškou, nátokovou konzistencí a kapacitou jednotlivých strojů a zřízení. Ty jsou v souladu s celkovou výrobní kapacitou papírenského stroje v návaznosti na vyráběný sortiment.

Chemické prostředky pro výrobu cigaretových papírů

Cigaretové papíry, určené pro obal tabákového provazce, obsahují celou řadu chemický přísad (25 - 35 %) a společně s dekoračními papíry patří mezi nejnáročnější z hlediska chemizace. Tyto přísady jsou přidávány jednak do hmoty a také v rámci přípravny (kuchyně) pro klížicí nebo filmový lis.

Cigaretové papíry, určené pro vnitřní obal filtru, obsahují sice menší množství chemický prostředků jako klasické cigaretové papíry, avšak důležité pro dosažení požadovaných vlastností, jako je především povrchová pevnost a vysoká pórovitost. V žádném případě nesmí ovlivnit chuť a vůni tabáku.

Náustkové papíry, určené pro vnější obal filtru, používají chemické prostředky obdobné jako natírané grafické papíry určené k následnému jednostrannému potisku.

Zařízení (kuchyň) pro přípravu nátěrové pastu náustkových papírů

Standardní kuchyň pro přípravu nátěrové pasty zahrnuje:
 • Příprava pigmentů (slurry kaolínu a slurry uhličitanu vápenatého - GCC a PCC)
 • Skladování a dávkování slurry pro všechny pigmenty separátně
 • Příprava roztoků pomocného pojidla - oxidovaného škrobu a karboxy-metyl-celulózy (KMC), pro všechny suroviny společná
 • Skladování zásobních roztoků pojidla - pro obě suroviny separátně
 • Skladování a dávkování hlavního pojidla - latexu
 • Příprava vlastní nátěrové směsi v mísícím zařízení
 • Skladování a doprava nátěrové směsi
 • Dávkování ostatních chemických prostředků
 • Řídicí systém pro automatický chod celé kuchyně
 • Pracovní stanice pro každý stupeň nátěru

1. Papírenský stroj pro výrobu cigaretového papíru, jako obal obklopující tabákový provazec

Daný typ cigaretového papíru se vyrábí na papírenském stroji se šíří síta v rozsahu 2 - 3,8 m a provozní rychlosti do 500 m/min.

Nátok

Od nátoku se očekává, že musí zabezpečit nejenom formaci vláken přicházejících na sítovou část, ale i rovnoměrný příčný profil, který je u cigaretových papírů prioritně důležitý. Konzistence látky v nátoku je v rozmezí 0,6 - 1,2 %, záleží od typu zanášky a především od výrobní gramáže.

Sítová část

Pro výrobu cigaretových papírů se používá, stejně jako u většiny speciálních papírů, standardní sítová část s podélným sítem, dnes již běžně v cantilévrovém a nerezovém provedení, osazená egutérem pro splnění požadavku na dobrou formaci vláken. Odvodňovací kapacita, která je rovněž důležitá pro pozvolné odstranění vody, je řešena větším počtem samostatných odvodňovacích lišt (foilsů) nebo vodních otevřených skříní. Retence na sítě je zpravidla 65 - 80 %.

Dalším nutným zařízením sítové části, určené k výrobě cigaretových papírů, je třasák. Ten přispívá k lepší formaci vláken přicházejících z nátoku na sítovou část a tím dochází ke zlepšení některých sledovaných vlastností papíru, především mechanických. Rovněž se zvyšuje i proces odvodnění.

Lisová část

Lisová část je většinou tvořena soustavou lisů, kde první lis je určen k mechanickému odvodnění papírového pásu a druhý lis pro jeho značení. Ostatní prvky lisové části (napínání, regulace, praní, savce, apod.) jsou standardní, jako u jiných lisových částí. Plstěnce používané v lisové části musí mít gramáž a parametry odpovídající typu lisu a vyráběnému sortimentu.

Sušící část

Sušící část papírenského stroje, určená pro výrobu cigaretového papíru uvedeného sortimentu, je ve dvouřadém uspořádání (double tier), avšak s výraznými úpravami.

Navíjení

Papírenské stroje na výrobu cigaretových papírů jsou ukončeny navíječem. Na tomto zařízení dochází k návinu papírového pásu na tambory. Pro návin cigaretových papírů, stejně jako většiny jiných sortimentů se používají navíječe typu "POPE". Navíječe mají zpravidla svůj vlastní okruh lankového zavádění papírového pásu, a i když se jedná o velmi tenké papíry, jsou vybaveny páskovým poloautomatickým nebo automatickým zaváděním pro výměnu tamborů. Na konci stroje je rovněž rozvlákňovač suchého výmětu.

Ostatní zařízení papírenského stroje na výrobu cigaretových papírů

Ostatní zařízení kompletující papírenský stroj na výrobu cigaretových papírů jsou již zcela srovnatelná s jinými papírenskými stroji a respektují pouze požadované rozměrové a výkonovém parametry. Do této skupiny zařazujeme vícemotorové pohony, měřící rámy, systémy QCS a DCS, hydraulické a mazací systémy, podtlakový a vakuový systém (turbo blowery), gaučový a suchý rozvlákňovač, apod.


2. Papírenský stroj pro výrobu papíru určeného pro vnitřní obal filtru

Konstrukce papírenského stroje, určeného pro uvedený druh papíru, vychází ze základních požadavků kladených na tyto papíry. Jedná se zejména na jeho dostatečnou povrchovou pevnost, ale zejména na vysokou pórovitost, která prostřednictvím vzduchu určuje sílu cigarety. Tato pórovitost bývá velmi vysoká až do 32000 CU a musí jí být dosaženo bez odchýlení. Toto lze dosáhnout jen při nízkých konzistencích 0,1 - 0,3 % (velké množství vody) a optimálním rozložením vláken.

Tyto požadavky se promítají především v oblasti mokré části papírenského stroje. Obecně však lze konstatovat, že papírenské stroje pro tento druh cigaretového papíru, mají šíři síta kolem 2 - 2,5 m a pracovní rychlost rovněž do 400 - 500 m/min.


3. Papírenský stroj pro výrobu náustkového papíru - papíru pro vnější obal filtru

Tento typ cigaretového papíru se vyrábí na papírenském stroji, kde jsou jeho strojní celky shodné jako v předcházejícím případě, ale jejich provedení je uzpůsobeno vyráběnému sortimentu. Rovněž zde hraje roli i pracovní šíře stroje, která se většinou pohybuje okolo 5 m a také provozní rychlost je vyšší, až do 1 000 m/min. U takových to papírenských strojů se výrobní sortiment většinou rozšiřuje a kromě náustkového papíru se vyrábějí i tenké tiskové papíry, biblový papír, apod.

Kalandrování

Na rozdíl od klasického cigaretového papíru, kde je možno použít kalandr jednak k vyhlazení papíru, ale především při použití embosovacího (razícího) válce také pro vytvoření požadované grafiky, je papírenský stroj určený pro výrobu náustkového papíru a tenkých tiskových papírů vybaven oboustranným soft kalandrem.