načítání

Přípravna látky

 
Úvod > Produkty > Papír > Dekorační papíry > Přípravna látky

 

Koncepce přípravny látky a konstantní části

Koncepce přípravny látky a následně konstantní části je závislá na požadovaných vlastnostech vyráběného produktu a současně musí odpovídat vstupní zanášce. Ta je tvořena především sulfátovou krátkovláknitou buničinou (nejčastěji eukalyptovou) a to v objemu 80 - 100 %. Řada výrobců používá tuto buničinu jako jedinou. Lze však zanášku doplnit i dlouhovláknitou buničinou a to v objemu do 20 %. Jako každá přípravna látky zahrnuje i tato zpracování výmětu. Ten u dekoračních papírů představuje vyšší procento než jak je tomu běžné u jiných vyráběných sortimentů a to z důvodu počáteční optimalizace chemickými přísadami. 

Přípravna látky a konstantní část pro výrobu dekoračních papírů zahrnuje několik hlavních částí v provedení PAPCEL.

 • Rozvláknění - je prezentováno vertikálním rozvlákňovačem pracujícím v periodickém režimu, určeným pro rozvláknění krátkovláknité i dlouhovláknité buničiny na výslednou 6% konzistenci. Rozvlákňovač je vybaven motorem s frekvenčním měničem (FM), který umožní bezproblémové odčerpání rozvlákněné látky. Uzel rozvláknění zahrnuje rovněž zavážecí dopravník, doplněný překlápěcím zařízením z hlediska vyšší kontroly čistoty balíků (kousky vázacího drátu, apod.), čerpadla rozvlákněné látky a zásobní nádrže s míchadlem.
 • Linka mletí - rozvlákněná buničina v požadované konzistenci 4-5 % je čerpadlem s FM čerpána z předcházející zásobní nádrže přes třídič husté látky do mlýnů s vysokým fibrilačním účinkem (počet je dán kapacitou linky a výsledným stupněm mletí 30 - 35°SR). Mletá látka odchází do zásobní nádrže, rovněž osazené míchadlem.
Obr. Část mlecí linky PS 5 Majak a PS Šklov

 
 • Směšování, homogenizace a egalizace - mletá látka ze zásobní nádrže je čerpadlem čerpána do směšovací nádrže s míchadlem, kde se udržuje konstantní hladina. DO směšovací nádrže je zaústěna celá řada dalších komponentů, jako např. výmět z linky výmětu, gaučový výmět a rovněž celá řada pigmentů a plnidel. Smíšená látka ze směšovací nádrže je při regulované konzistenci čerpána do strojní nádrže s míchadlem. V této trase je instalován mlýn pro možnost egalizace látky.
 • Konstantní část - je řešena jako dvoustupňová (se dvěma směšovacími čerpadly), čímž je zajištěn neměnný provoz stanice LD-cleanerů i při změnách kapacity PS nebo gramáže vyráběného dekoračního papíru. Látka ze strojní nádrže je čerpadlem s FM čerpána do Ermamixu (obdoba Hydromixu) a naředěná na požadovanou konzistenci přichází do sání prvního směšovacího čerpadla s FM. Následně vstupuje do LD-cleanerů, odkud její akcept pokračuje do druhého směšovacího čerpadla s FM. Výpliv z LD-cleanerů odchází na dotřídění do druhého stupně třídičů, kde akcept recirkuluje zpět před první stupeň. Druhé směšovací čerpadlo s FM čerpá látku přes tlakový uzelník do nátoku PS. Odvzdušnění a výplivy z tlakového uzelníku odcházejí na vibrační třídič, kde pevný díl odchází do kanálu nebo kontejneru, voda do Ermamixu.
Obr. Třídiče konstantní části PS Šklov

 
 • Zpracování výmětu - zahrnuje zpracování výmětu z gaučové jímky a rozvlákňovače suchého výmětu a také výmětu z neprodejných vyrobených rolí. Výmět z gaučové jímky (okrajové pásky, přetrh) a z rozvlákňovače suchého výmětu (zavádění, přetrh) je čerpán při konzistenci cca 4 % do směšovací nádrže. V případě ukončování (dojíždění) daného sortimentu je čerpán do strojní nádrže. Výmět z neprodejných vyrobených rolí a úpravny se zvýšenou pevností za mokra je zpracováván v lince výmětu, která zahrnuje vertikální rozvlákňovač příslušné kapacity, rovněž pracující v periodickém režimu při konzistenci kolem 12 %. Po rozvláknění je látka naředěna na 5 - 7 % a odčerpána do zásobní nádrže s míchadlem. Nedílnou součástí tohoto uzlu rozvláknění výmětu je automatický ohřev vody (cca 70°C) pro rozvláknění a také zavážecí dopravník, osazen dle přání zákazníka sekačkou rolí. Rozvlákněný výmět ze zásobní nádrže je při konzistenci 4 - 5 % čerpán přes třídič husté látky do dispergačních mlýnů a z nich do další zásobní nádrže s míchadlem. V případě, že do zásobní nádrže přichází látka, vykazující ne zcela dostatečné rozvláknění, vrací se zpět před třídič husté látky a následně do dispergačních mlýnů. Naopak dobrá látka ze zásobní nádrže je v nastaveném poměrově řízeném množství čerpána do směšovací nádrže.
Obr. Dopravník odpadních rolí s gilotinou a rozvlákňovač výmětu v PL PS 5 Majak a PS Šklov

 
 • Vodní hospodářství přípravny látky - řeší jednotlivé okruhy vod. Voda z malého okruhu odchází žlabem jednak do Ermamixu a je rovněž využívána jako ředící voda nátoku PS, čištěná v tlakovém sítovém třídiči a také pro ředění výplivu z prvního stupně LD-cleanerů. Odvzdušnění z tlakového sítového třídiče ředící vody odchází na vibrační třídič, výplivy do Ermamixu. Přebytečná voda z Ermamixu je svedena do nádrže velkého okruhu (bývá přepadová) a z ní je voda čerpána na systém čištění (př. filtrační systém Turbo Drain). Zachycený kal ze systému čištění odchází do Ermamixu před sání směšovacího čerpadla. Vyčištěná voda odchází do nádrže. Jedná se o přepadovou nádrž (A), kde vyčištěná voda z prvního stupně nádrže je využívána pro ředění látky před mlecí linkou buničiny a výmětu, pro ředění látky za směšovací nádrží a po další filtraci pro střičky v sítové části. Vyčištěná voda z druhého stupně nádrže je využívána pro oba rozvlákňovače, gaučové míchadlo PS a je také zaústěna do Ermamixu. Přepad z druhého stupně již odchází do kanálu a na biologickou čistírnu odpadních vod. Do Ermamixu je svedena voda i z vakuových separátorů PS (B) a také čerstvá voda (C). Čerstvá voda je používána pouze pro naplnění systému při spouštění technologické linky a nezbytnému promytí potrubních tras při změně výrobního programu.
 • Řídicí systém přípravny látky a konstantní části - zabezpečuje bezproblémový provoz předem naprogramovaného výrobního sortimentu.
Chemické prostředky pro výrobu dekoračních papírů

Chemické prostředky při výrobě dekoračních papírů sehrávají jednu z nejdůležitějších, pokud ne přímo nejdůležitější roli. Proto také jednotlivý výrobci, po mnoha různých aplikací a zkoušek chemických prostředků při této výrobě, považují celé chemické hospodářství jako svoje know-how. Toto know-how zahrnuje nejenom druh chemického prostředku, ale také jeho množství, způsob zpracování a především, variantu místa jejich aplikace v dané lince.

Mezi chemické prostředky při výrobě dekoračních papírů patří:
 • Hlinitan sodný (Na3AlO3) - navýšení pH (na cca 9) - do rozvlákňovače buničiny
 • Retaminol K (nebo ekvivalent) - úprava náboje buničiny (předkationizaci) s cílem lepší retence prostředku pro pevnost za mokra - dávkovací místo rozvlákňovač celulózy
 • NaOH - rozvlákňování výmětu, zvýšení pH, rozrušení vazby prostředku pro pevnost za mokra - do rozvlákňovače výmětu
 • Síran hlinitý (Al2SO4) - úprava pH, retenční činidlo - sání čerpadla z rozvlákňovače výmětu a sání druhého směšovacího čerpadla
 • TiO2 (rutilového typu) - základní plnidlo - do potrubí látky vstupující do směšovací nádrže
 • Kaolín - plnidlo (částečná náhrada za TiO2 při některých odstínech, hlavně tmavších - úspora) - do potrubí látky vstupující do směšovací nádrže
 • Černá barva (Diresul Schwarz) - sirné barvivo vyvíjející se na vlákně - pouze na černý odstín - do potrubí látky vstupující do směšovací nádrže
 • Kyselina sírová - úprava pH a fixace sirného barviva - do směšovací nádrže
 • FeOx - červená, hnědá, žlutá - základní pigmentové práškové barvy - do potrubí látky vstupují do směšovací nádrže
 • Dodatkové barvy (celkem tři dávkovací stanice - předpokládá se žlutá, červen a černá) - pro dobarvení určitých odstínů ve velmi malých dávkách (spolaxylové barvy) - do potrubí látky vstupující do směšovací nádrže
 • Uhličitan vápenatý CaCO3 - jako pufr na ukončení reakce při barvení diresulem - do směšovací nádrže
 • Koagulant - podpora vytvoření vrstvy na sítě turbodrain - do sání čerpadla na turbodrain
 • Flokulant pro turbodrain - zachycení vláken - těsně před nátok na turbodrain
 • Prostředek pro pevnost za mokra - dávkovací místo sání čerpadla do Ermamixu
 • Biocidy - mikrobiologická ochrana - několik dávkovacích míst
 • Retenční prostředek - lepší formace na sítě, vyšší vytíženost - před nátok PS
 • Fixační prostředek - kanál malého okruhu
 • Odpěňovač - vytěsnění pěny a vzduchu (pozor snižuje savost papíru) - podsítové vody malého a velkého okruhu
 • Čisticí prostředek na síta a plstěnce (Waroclean, Runap, ...) - aplikace ručně