5~5~5~ Sádrokarton
 
načítání

Sádrokarton

 
Úvod > Produkty > Papír > Sádrokarton

Společnost PAPCEL nabízí kompletní linky přípravny látky a papírenské stroje na výrobu kartonů pro následnou výrobu sádrokartonů. V papírně ANGREN Pack, která patří mezi členy skupiny PAPCEL, byla výroba sádrokartonového papíru zahájena v roce 2015. Papírna ANGREN Pack je lídrem v papírenském průmyslu v Uzbekistánu. Je to největší výrobce papírů TL3, RBF1, sádrokartonu v gramáži 170g/190g a vlnité lepenky ve Střední Asii, stejně tak se jedná o největšího výrobce toaletního papíru.

Vlastnosti sádrokartonu

Obliba sádrokartonu je právě díky jeho možnosti rychlé a snadné instalace. Mezi další výhody sádrokartonu patří lehkost, pevnost, životnost, přizpůsobivost, snadné zpracování. Základní suroviny k výrobě sádrokartonu, které představuje sádra a papír, fungují jako tepelná a zvuková izolace. dalším důvodem proč je sádrokarton tak oblíbený je i jeho cena. Vodě odolný sádrokarton se získá přidáním vodě odolné fólie. Protipožární odolnost sádrokartonu je 30 minut, kdy je použit speciální nátěr zvyšuje se požární odolnost až na 60 minut. Určitou nevýhodou sádrokartonu je, že před malováním se sádrokarton musí připravit penetrací a vyrovnat savost podkladu. Pro vlastní nátěr existují speciální přípravky a také je větší spotřeba barvy. Při finálním přebroušení je zvýšená prašnost.

Využití sádrokartonu

  • Sádrokarton je velmi přizpůsobivý materiál, který má obrovské možnosti využití. Mezi základní druhy sádrokartonových desek pro sádrokartonářské práce patří:
  • Běžné sádrokartony - používáme je pro příčky a stropy.
  • Standardní sádrokartony - jsou vhodné na stěny do všech suchých prostor, kde je běžná vlhkost vzduchu.
  • Sádrokartony s impregnovanou úpravou - jsou vhodné do prostor s vlhkostí vzduchu do 75 %.
  • Sádrokartony s protipožární a impregnační úpravou - jsou vhodné především do půdních prostor.

PAPCEL koncepce přípravny látky a konstantní části

Koncepce přípravny látky a následně konstantní části musí připravit látku, která po zpracování na papírenském stroji dá vyráběnému produktu optimální hodnoty u všech sledovaných vlastností a přitom bude mít přijatelné minimální energetické nároky. Tato koncepce přípravny látky a konstantní části je úzce spjata  s papírenským strojem z hlediska počtu vrstev ve finálním produktu. V podstatě se jedná, zdali je přípravna látky a její konstantní část koncipována na dvouvrstvý nebo třívrstvý finální produkt a zpracovávanou zanášku. Z hlediska její kapacity, musí být v souladu s celkovou výrobní kapacitou papírenského stroje v návaznosti na vyráběný sortiment.

Vstupní surovinou pro výrobu kartonů pro sádrokartony je 100% sběrový papír, tvořený různými kvalitativními skupinami a podskupinami. Pro výběr těchto skupin a podskupin je rozhodující zda se jedná o dvouvrstvý nebo třívrstvý karton.

Pro dvouvrstvý karton se standardně používá pro horní vrstvu bílý sběrový papír (bezdřevý kancelářský odpad) a pro spodní vrstvu OCC + OMP.

Pro třívrstvý karton se pro horní vrstvu používá rovněž bílý sběrový papír, avšak nepotištěný, pro střední vrstvu bílý sběrový papír, který je již potištěný a pro spodní vrstvu opět OCC + OMP nebo již pouze OMP.

Papírenské stroje pro výrobu kartonů na sádrokartony

Papírenské stroje určené pro výrobu kartonů na sádrokartony, jsou současně využívány pro výrobu testlinerů na vlnité lepenky. Jedná se tedy pro nás o důvěrně známé konstrukce papírenských strojů, kde důležitou roli hraje vícevrstvá sítová část.

V současné době je stále v provozu několik nízkokapacitních papírenských strojů pracujících v oblasti nižších rychlostí, nebo dokonce stroje, kde je sítová část tvořena kruhovými sítovými formery. PAPCEL dodává dvou nebo tří sítové stroje, pracující v oblasti středních nebo vyšších provozních rychlostí.

Hydraulický nátok

Z různých typů hydraulických nátoků se především používají hydraulické nátoky s manifoldem a automatickým řízením příčného profilu pomocí ředící vody. V případě vysokých provozních rychlostí, kde základní vrstva vyráběného kartonu je tvořena gapformerem, je nutno použít hydraulický nátok pro gapformer.

Obr. Hydraulický nátok s manifoldem a řízením profilu pomocí ředící vody


Sítová část

Sítová část papírenského stroje pro výrobu kartonů na sádrokartony je tvořena podélnými síty uspořádanými tak, aby tvořily dvouvrstvý nebo třívrstvý karton odpovídající kvality. Rozhodujícím hlediskem, stejně jako u všech sítových částí, je skladba sítového (odvodňovacího) stolu. Uspořádání odvodňovacích prvků má bezprostřední vliv na průtlaku nebo krátkého prstencového testu. V kombinaci se správnou volbou syntetického síta pak ovlivnění retence na sítě a tím parametru propustnosti vzduchu. Rozhodující a velmi podstatné pro dosažení požadované vnitřní vazebné pevnosti - štěpitelnosti vrstev (Scott Bond) je dosažená sušina v místě spojení s krycí vrstvou. Ta by neměla v žádném případě překročit hodnotu 12 %. Separátním tvářením a odvodněním je možno potenciální pevnost vláken lépe využít a tím zlepšit kvalitu vyráběného sortimentu.

Lisová část

Produkty pro výrobu sádrokartonů nebo vlnitých lepenek umožňují intenzivní lisování, tzn. použití velmi vysokých lineárních tlaků v lisovém nipu bez nebezpečí rozdrcení papírového listu. Není proto překvapením, že první jumbo lisy (350 KN/m) byly realizovány právě pro tento výrobní sortiment.

K tomuto účelu se používá celá řada lisů (s jedno nebo více lisovacími zónami), které při vhodné kombinaci tvoří optimální lisovou část. Optimální lisová část musí respektovat výkon stroje, jeho rychlost (způsob zavádění papíru), daný produkt a v neposlední řadě i způsob výměny plstěnců a lisových válců.

Sušicí část

Pro střední nebo vyšší rychlosti se první nebo několik následných sušicích skupin osazuje jednou řadou sušicích válců (Uni-Run nebo Single Tier Dryer Section). Spodní řadu tvoří válce podtlakové. Na jednotlivých skupinách se používá tzv. slalom síto, které na sušicí válce papír přitlačí a na podtlakových válcích tvoří podložku. Počet těchto válců je dán rychlostí stroje a výrobní gramáží. Hlavním cílem tohoto uspořádání je trvalý kontakt papíru a sušicího síta, zabraňující přetrhům. Následné sušicí skupiny jsou již klasické s dvouřadým uspořádáním sušicích válců.

Klížící a filmový lis

Nedílnou součástí každého papírenského stroje pro výrobu kartonů na sádrokartony je klížicí nebo filmový lis. Hranice pro použití toho či onoho zařízení je jednak provozní rychlost papírenského stroje a jednak přání zákazníka vycházejícího z předchozí praxe. Obecně však platí, že pro střední rychlosti se používá klížicí lis, pro vyšší rychlosti pak filmový lis.

Kalandr

Kalandrování je technologická operace, při které vyráběný produkt získává požadovanou hladkost a rovnoměrnou tloušťku. Pro námi vyráběné kartony a sádrokartony nebo alternativě testlinery se světlou nebo bílou krycí vrstvou pro vlnité lepenky je instalace kalandru velmi důležitá.

Ke splnění těchto požadavků je zcela dostačující strojní kalandr, umístěný na konci stroje. Jeho hladký a průměrově větší válec je v horní pozici kalandru, ve spodní pozici je válec s menším průměrem avšak s řízeným profilem. Lineární přítlak je většinou do 300 kN/m.

Navíječ

Navíječ, ve většině případů hydraulický, slouží k navíjení vyrobeného pásu papíru do rolí libovolného průměru omezeného pouze jeho konstrukcí. Návin se uskutečňuje kontinuálně (za trvalého běhu papírenského stroje) na výměnné tzv. tambory, sloužící současně pro následné finální převíjení dané role. 

Převíječka s tangenciální řezací sekcí

Výrobní linka kartonů pro sádrokartony je ukončena, stejně jako většina jiných produktů před zabalením, zcela dostačující dvouválcovou převíječkou. Zde dochází nejen k převinutí plných tamborů z navíječce na danou dutinku, ale na řezací sekci je nastavena i požadovaná šířka navinutého kotouče. Současně se při navíjení stanovuje finální průměr kotoučů, daný požadavkem zákazníka, jejich tuhost návinu a také kolmost bočního řezu. Takto zhotovené kotouče jsou pro zabalení připravené k expedici. Požadavky zpracovatelů jsou velmi náročné na uvedené parametry, které převíječka ovlivňuje. Navinutý kotouč musí být z jednoho pásu, aby se nesnižovala výrobní kapacita linky na sádrokartony.