načítání

Papírenský stroj

 
Úvod > Produkty > Papír > Tapetové papíry > Papírenský stroj


 

Papíry pro výrobu tapet jsou začleněny do dvou kategorií. Jednak je to kategorie "speciálních papírů" a jednak kategorie "speciálních lepenek". Již z názvů obou kategorií vyplývá, že rozhodujícím faktorem pro jejich dělení bude hodnota gramáže. Pro zařazení do kategorie speciálních papírů se jedná o tapetové papíry do cca 120 g/m2, pokud je gramáž vyšší, jedná se o kategorii speciálních lepenek.

Z pohledu výroby tapet
V současné době, dle evropské normy DIN EN 235, rozdělujeme tapety do dvou kategorií:

1. Hotové tapety
2. Přetírané tapety

Hotové tapety následně rozdělujeme podle materiálu do 8 skupin:
  • Papírové tapety
  • Vinylové tapety s papírovým nosičem, vinylové tapety bez papírového nosiče
  • Vliesové tapety (flísové)
  • Textilní tapety
  • Velurové tapety
  • Tapety s kovovým efektem
  • Tapety z přírodních materiálů
  • Obrazové tapety na zeď
Papírenské stroje pro výrobu tapetových papírů

Výroba tapetových papírů je většinou uskutečňována na jedno nebo dvou-sítových papírenských strojích pro tuto výrobu speciálně zaměřených nebo tvoří pouze část výrobního programu. V takovém případě je stroj zaměřen na hlavní výrobní program, pokud to není právě výroba tapetových papírů. Většinou se jedná o sortiment velmi blízký a to jak zanáškou v přípravně látky, tak i konstrukcí papírenského stroje. Mezi blízké sortimenty v oblasti jedno-sítových strojů patří dekorační papíry nebo určité druhy grafických papírů. U dvou-sítových strojů jsou to především duplexové papíry a kartony, kde horní vrstva je výhradně z bělené celulózy.

Nátok

Stejně jako u jiných sortimentů, tak i stroje určené pro výrobu tapetových papírů v oblasti středních a vyšších rychlostí používají hydraulické nátoky s regulací příčného profilu pomocí ředící vody. Vykazují mnohem lepší výsledky v rovnoměrném rozdělení látky po celé šíři síta a rovněž stabilnější příčný profil než jejich předchůdci, nátoky tlakové. Tlakové nátoky se však stále používají, především u strojů s provozní rychlostí pod 300 m/min.

Sítová část

Jak už bylo uvedeno, pro výrobu tapetových papírů se používá několik typů sítových částí. Jednak je to standardní sítová část s podélným sítem, upřednostněná především pro výrobu jednovrstvých tapetových papírů, především na bázi netkaných (syntetických) vláken. Pro výrobu dvouvrstvých tapetových papírů (bez ohledu na použití syntetických vláken) se používají dvou-sítové části, zahrnující podélné síto pro základní vrstvu a horní síto pro krycí vrstvu. Uspořádání dvou-sítové části může být rovněž standardní (protiběžné) nebo nestandardní (souběžné). 

Při protiběžném uspořádání dvou-sítové části, které známe z výroby flutingu nebo lineru, jde směr látky při odvodňování na horním a spodním sítě proti sobě. U souběžného uspořádání je směr látky shodný, avšak pro spojení obou vrstev je nutná instalace dalšího síta. Toto síto má svůj vlastní pohon a jeho funkce je spíše transportní než odvodňovací. Mnohdy je tento typ sítové části uváděn jako sítová část se třemi síty.

Vodoznačný válec - egutér

Důležitý zařízením při výrobě tapetového papíru je egutér. Svoje uplatnění nachází především při výrobě jednovrstvých tapetových papírů nebo na základní vrstvě při výrobě dvouvrstvých tapetových papírů. Jedná se o válec, standardně umístěn a lehce zabořen do látky na začátku nebo v popředí sací zóny. Jeho využití může být až do provozní rychlosti stroje cca 1 000 m/min., což pro tapetové papíry plně vyhovuje. Funkce egutéru spočívá v celé řadě technologických činností jako je určitý podíl na odvodnění papíru, hlazení horní strany papíru, zlepšení formace vláken nebo zmenšení rozdílu mezi horní a sítovou stranou (dvojstrannost). V našem případě je nejdůležitější vyrovnání látky na sítě. Tomuto typu egutéru se říká "velin".

Horní odvodňovací former

Při výrobě tapetových papírů, výhradně vyšších gramáží, lze využít i horní odvodňovací jednotku, instalovanou na sítové části základní vrstvy. Tato instalace se provádí za účelem snížení délky základní vrstvy nebo pro navýšení výkonu odvodnění vyráběné produkce bez prodloužení spodní sítové části. Jeho použitím se dosahuje lepší formace, vyšší hodnoty mechanických vlastností, rovnoměrné distribuce jemných frakcí na obou stranách základní vrstvy.

Třasák

Stejně jako u obdobných sortimentů, tak i při výrobě tapetových papírů je důležitou součástí sítové části třasák. Ten přispívá k lepší formaci vláken přicházejících z nátoku na sítovou část a tím dochází ke zlepšení některých sledovaných vlastností papíru, především mechanických. Rovněž se zlepšují i vizuální vlastnosti produktu, povrch je hladší, což má vliv především na potiskovatelnost, zvyšuje se i proces odvodnění.

Lisová část

Lisové části určené pro výrobu tapetových papírů jsou z hlediska koncepce a použitých lineárních tlaků nejblíže lisovým částem pro grafické papíry se střední provozní rychlostí. Cílem lisové části je mechanickou cestou snížit objem vody v listu papíru a minimalizovat volné tahy (napětí v papíru). Stejně jako u grafických papírů se jedná o pozvolné lisování a tomu odpovídají i lineární tlaky.

Ve většině případů se jedná o lisovou část zahrnující dva lisy, kde na pr ní pozici je kombi-lis se sacím dvou nebo tříkomorových lisovým válcem, spodním lisovým a horním hladkým válcem. Snímání papírového pásu ze sítové části zabezpečuje samostatný pick-up válec. Lineární tlak v prvním nipu je do 70 kN/m, ve druhém nipu 80 - 90 kN/m. Druhý lis je tvořen standardním průběžným lisem s jedním spodním plstěncem a lineárním tlakem do 130 kN/m.


Sušící část

Sušící část určená pro sušení tapetového papíru je koncepčně řešená jako většina jiných sušících částí a to v provedení dvouřadém (nižší provozní rychlosti) nebo v kombinaci, kdy část je v provedené jednořadém a podstatná část v provedení dvouřadém (vyšší provozní rychlosti). Sušící válce pro obě provedení mohou mít standardně používané průměry, většinou 1 500 nebo 1 800 mm. Podtlakové válce u jednořadého provedení mají průměry válců menší než používaný sušící válec. Jejich počet je dán velikostí slalomové sekce. Slalomová sekce má standardní horní vedení sušícího síta. U starších koncepcí sušících částí pro výrobu tapetových papírů se objevuje i válec hladící s německým lisem (MG válec). Ten, pokud je ve správné pozici, zabezpečuje odpovídající hladkost vyráběného papíru. Do nových strojů se tento válec již neinstaluje.

Sušící část je rozdělena do sušících sekcí (většinou 6 až 10 válců), kde každá sekce má svůj vnitřní pohon. Zde se nejvíce uplatňují pohony na vybrané sušící válce (v případě slalomové sekce i na válce podtlakové) a to pomocí násuvné převodovky na dvojici sušících válců nebo samostatně na horní a spodní sušící válec vždy na konci každé sušící skupiny. Ostatní sušící válce jsou taženy sušícími síty. v případě použití samostatných násuvných převodových skříní pro jeden sušící válec, je stejná obvodová rychlost spodního a horního vedení sušícího síta zajišťována synchronizací elektromotorů. Stejně jako v lisové části, jsou i v sušící části ostatní prvky (napínání, regulace, škrabáky, apod.) standardního provedení, včetně provedení materiálového.

Parní a kondenzační systém

Nedílnou součástí každé sušící části je parní a kondenzační systém. Dnešní moderní kaskádové systémy jsou velmi účinné a také úsporné z hlediska spotřeby páry. Maximálně využívají odseparované páry v jednotlivých separátorech pro ohřev sušících válců v předcházející skupině a současně využívají i teploty brýdových par a kondenzátu pro ohřev vzduchu ve výměnících, využívaného pro ventilaci sušící části.

Důležitou součástí parního a kondenzačního systému je i vybavení sušících válců. Jedná se především o parní hlavy otočně usazené na čepech sušících válců a umožňující vstup páry do válce a současně výstup kondenzátu a části nezkondenzované páry. Dalším důležitým komponentem sušícího válce je stacionární sifon pracující bez omezení rychlosti oproti sifonu rotačnímu.

Zákryt sušící části

V souvislosti s neustálým snižováním provozních nákladů je zcela nezbytné používat uzavřené zákryty sušících částí. Uzavřeným zákrytem se rozumí uzavřít kompletně celý prostor sušící části a to jak nad úrovní základových kolejnic, tak i prostor v podsklepení. Pokud je stroj rozdělen na předsoušecí a dosoušecí část, je stejně tak rozdělen i zákryt nad úrovní základových kolejnic.

Obr. Uzavřený zákryt dosoušecí části - strana obsluhy, strana pohonuRekuperace a ventilace

Nedílnou součástí oblasti sušení je i rekuperace a ventilace. Nutno si uvědomit, že spotřeba energie pro výrobu papíru na papírenském stroji je značná a ekonomicky stále více a více nákladní. Zvláště pak sušící část, kde pára tvoří 70 - 75 % celkové energie spotřebované na PS. Zde je snahou pomocí rekuperace vrátit až 60 % tepelné energie z odtahového vzduchu zpět do výrobního procesu. Během sušení se z papírového pásu uvolňují vodní páry. Horký a suchý vzduch, který přicházející do zákrytu sušící části tyto vodní páry absorbuje a je následně odsáván pomocí ventilátoru mimo halu papírenského stroje. Tepelná energie obsažená v odcházejícím nasyceném vzduchu je využívána pro ohřev přiváděného čerstvého vzduchu v rekuperátoru (výměníku). Tento čerstvý vzduch, nasáván rovněž pomocí ventilátoru přes sadu vzduchových filtrů a ohříván v rekuperátoru, je přihříván v dalších výměnících na požadované parametry a následně dopravován do ventilačního systému sušící části.

Kalandr

Výroba tapetových papírů zahrnuje i kalandrování. Cílem této technologické operace je nejenom zvýšení hladkosti tapetového papíru, ale i úprava jeho povrchu pro následný tisk. V případě, že vyráběný tapetový papír je bez nátěru nebo pouze s jedním nátěrem získaným na filmovém lisu, je kalandr umístěn na konci papírenského stroje a jedná se o soft kalandr. Koncepce soft kalandrů je shodná jako u dekoračních papírů, kde se hladkost povrchu upřednostňuje pouze na jedné straně, na straně tisku. Za předpokladu, že tapetový papír je opatřen více nátěry, je před natírací linkou instalován hard kalandr a po provedení jednotlivých nátěrů následuje opět soft kalandr.

Natírací linka

Jak už bylo uvedeno výše, tapetové papíry mohou být jednak bez nátěru (většinou se nejedná o hlavní program) nebo s určitým počtem nátěrů. V případě jednoho nátěru, koncepce papírenského stroje zahrnuje určitý typ natíracího zařízení, umístěného mezi předsoušecí a dosoušecí částí. Toto zařízení umožňuje buď oboustranně klížit, což vede mimo jiné ke snížení prašnosti vyráběného sortimentu nebo oboustranně natírat.

PAPCEl do této pozice nabízí svůj film press, umožňující nátěr až 12 g/m2 při sušině nátěru do 45 %. V případě většího počtu nátěrů na tištěnou stranu tapetového papíru je papírenský stroj doplněn na jeho konci natírací linkou zahrnující další jednu nebo dvě natírací jednotky. V takovém to případě tvoří výroba tapetových papírů jediný nebo hlavní výrobní program. Z tohoto důvodu může být film press instalován na začátek natírací linky, která pak tvoří s dalšími natíracími jednotkami kompaktní celek.

Navíječ

Většina papírenských strojů je ukončena navíječem. Na tomto zařízení dochází k návinu papírového pásu na tambory. Pro návin tapetových papírů, stejně jako většiny jiných sortimentů se používají navíječe typu "POPE". Princip tvoří sklopná (primární) ramena, přítlačné páky (sekundární ramena) a nosný válec s pohonem. Navíjený kotouč je bez osového pohonu. Lineární přítlak mezi navíjeným kotoučem a hnaným nosným válcem vyvozeným prostřednictvím primárních a sekundárních ramen (1 - 6 kN/m), stanovuje jeden ze dvou sledovaných parametrů, což je tuhost návinu. Druhým sledovaným parametrem je celkový tvar navinuté role.

Převíječka

Finálním výrobkem papírenské linky jsou převinuté kotouče vyráběného tapetového papíru, následně zabalené do přepravního obalu. Pro tapetové papíry je zcela dostačující převíječka s dvěma nosnými válci a samostatnou řezací sekcí s tangenciálními noži. Převíječka může být v základním provedení, které je zcela dostačující pro její funkci, ale může být dle požadavku zákazníka doplněna celou řadou automatických funkcí. Mezi tyto funkce patří automatické nastavování nožů, zakládání dutinek, počáteční nalepování papíru na dutinky, odřezání papíru po ukončení návinu, apod.

Balička

Pro následný transport je nutné jednotlivé kotouče tapetového papíru z převíječky kvalitně zabalit a předejít tak případnému poškození při manipulaci nebo transportu.