5~5~5~ Audity a poradenství
 
načítání

Audity a poradenství

 
Úvod > Produkty > Služby > Audity a poradenství

Společnost PAPCEL nabízí kompletní provedení auditů papírenského stroje nebo přípravny látky.
Provádíme kontroly a měření jednotlivých částí stroje nebo kompletních uzlů, na základě zjištěných skutečností zpracujeme kompletní nabídku na doplnění, úpravu či kompletní rekonstrukci papírenské linky. Součástí provedeného auditu je vypracování kompletního reportu s doporučením na výměnu strojního zařízení.

        

Fáze provedení auditu

1. Přípravné práce

 • shromažďování údajů a informací před odjezdem k zákazníkovi - údajů o výrobě (typy papíru, pracovní rychlost, vyráběný formát papíru, dosahovaná sušina při výrobě jednotlivých druhů papíru), výkresy stávajícího zařízení, schémata systému ventilace a parokondenzačního systému, analýza dodavatelů oblečení pro PS nebo jiné dokumenty a informace, nezbytné pro přípravu před odjezdem odborných pracovníků k zákazníkovi. 
 • komunikace se zákazníkem prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím systému "Skype" s cílem maximální přípravy na provedení prohlídky papírenského stroje 
 • posouzení nejoptimálnějšího termínu provedení měření na závodě u zákazníka z hlediska jeho výrobních plánů, předběžné schválení termínu příjezdu pracovníků - termín stanovuje zákazník. 

2. Prohlídka papírenského stroje / přípravny látky

 • příjezd na závod - pracovní porada se zákazníkem a jeho obsluhujícím personálem, prezentace charakteru a cílů prohlídky, posouzení specifikace prohlídky a časového harmonogramu prací
 • kontrola parametrů, podmínek výroby a PS při výrobě konkrétních typů papíru, kontrola jednotlivého zařízení a míst - zákazník zajistí dostupnost ochranného vybavení pro případ nutnosti jeho použití při provádění kontroly určitého zařízení (pracovní lešení, opěrná lešení, mobilní zvedací plošiny atd.)
 • kontrola stavu stroje, zákrytu a vedlejšího zařízení, přístrojů atd.
 • jednání nebo konzultace s dodavatelem plstěnců 
 • shromažďování aktuálních údajů, dokumentace, schémat nebo jiných informací od obsluhujícího personálu zákazníka, spojených s provedením prohlídky a kontrolou zařízení
 • prohlídka a zaměření stroje - měření, kontrola displejů ovládacích pultů, kopie výsledků z displejů, shromažďování informací od obsluhujícího personálu, od manažerů odpovědných za práci PS
 • provedení dalších měření v nabídce neuvedených, ale nutných pro lepší pochopení a posouzení činnosti jednotlivých zařízení
 • fyzická kontrola zařízení systému ventilace, tj. kontrola: - ventilátorů a jejich příslušenství - výměníků tepla / vzduchových výměníků tepla - posouzení míst úniku tepla
 • kontrola stávajícího systému ventilace haly - provádí se s cílem získání celkové informace, jeho neuspokojivý stav snižuje energetický výkon zákrytu a sušící sekce obecně
 • závěrečná schůzka se zástupci zákazníka, pracujícími společně na provedení prohlídky PS 
 • přístroje a měřicí nástroje - elektronické termometrické sondy, hustoměr, žároměr, anemometr 

3. Zpracování zprávy

 • tabulky výpočtů a kalkulace s uvedením údajů o všech měřených procesech a jejich výsledcích 
 • bilance vody, vzduchu, energií 
 • bilance energií, bilance a výpočet spotřeby páry, bilance zákrytu a vyhřívací haly při různých variantách výroby. Získané výsledky budou porovnány s dalšími PS jiných výrobců podobného sortimentu.
 • po provedení analýzy, výpočtů a měření na závodě zákazníka a po zjištění dosahované sušiny na vstupu do sušicí části a na základě plánovaného dosažení sušiny po rekonstrukci PS bude přepočítána spotřeba energie pro každý jednotlivý krok plánované rekonstrukce PS
 • doporučení týkající se doplnění jednotlivého zařízení nebo jeho rekonstrukce / modernizace za účelem dosažení parametrů PS po první etapě rekonstrukce a doporučení na modernizaci pro dosažení parametrů PS plánovaných v druhé etapě rekonstrukce
 • bude vyhotoven seznam doporučených modernizací, potřebných pro dosažení plánovaného zvýšení produktivity a snížení spotřeby energií dle plánu realizace 1. a 2. etapy rekonstrukce PS a plánované spotřeby páry na závodě. Pro každé zařízení, které bude doporučeno vyměnit, bude vyhotoven popis s komentářem jeho stávajícího stavu a budou popsány výhody a přínosy jeho náhrady z hlediska spotřeby energie (páry). 
 • zpráva bude předána ve formátu .pdf